رویه راکت و گروه بندی بر اساس سطح بازیکن

راهنمای انتخاب راکت (بخش اول)

در مطالب قبلی بطور کامل انواع راکت، چوب و رویه راکت را از نظر جنس و ساختار مورد بررسی قرار دادیم. همانطور که در مطالب قبلی نیز به آن اشاره شد، آگاهی از اصطلاحات رایج و تخصصی راکت تنیس روی میز در انتخاب راکت مناسب امری ضروری است. اگر شما قصد دارید تا رشته تنیس…